Wzbudzamy zaufanie, a w naszym zawodzie to największy atut.

Kancelaria adwokacka Szczecin § SPECJALIZACJA

W zakresie prawa karnego:

 • obrona osób we wszystkich etapach postępowań przygotowawczych prowadzonych przez organy ścigania, w tym także w postępowaniach szczególnych;
 • obrona przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi na terenie całego kraju oraz Sądem Najwyższym i sądami wojskowymi;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych, pomoc w zagwarantowaniu ich praw w toku postępowań przygotowawczych i sądowych;
 • obrona w postępowaniu wykonawczym i związanym z wykonywaniem prawomocnych orzeczeń sądowych.

W zakresie prawa cywilnego:

 • reprezentowanie stron w sprawach o zapłatę, wydanie nieruchomości, przywrócenie naruszonego posiadania, ustalenia zgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem, stwierdzenie nieważności lub bezskuteczności czynności prawnych;
 • prowadzenie spraw o odszkodowania, o ochronę dóbr osobistych w szczególności dotyczących błędów lekarskich;
 • prowadzenie przedsądowych negocjacji i sporządzanie wezwań.

W zakresie prawa rodzinnego:

 • sprawy o rozwód, separację;
 • alimenty – wszelkie rodzaje;
 • władza rodzicielska;
 • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa;
 • podział majątku dorobkowego;
 • unieważnienie małżeństwa;
 • przysposobienie;
 • ubezwłasnowolnienie.

W zakresie spraw spadkowych:

 • stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku;
 • zachowek;
 • przyjęcie, odrzucenie spadku;
 • wyjawienie, obalenie testamentu.

W zakresie prawa pracy:

 • przywrócenie do pracy;
 • odszkodowanie;
 • opiniowanie umów o pracę, zakazie konkurencji;
 • mobbing;
 • rozwiązywanie umów o pracę.

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych:

 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych, ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych;
 • udzielanie ustnych i pisemnych porad;
 • udział w negocjacjach, zebraniach, spotkaniach z kontrahentami;
 • reprezentowanie klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach sądowych, przed urzędami;
 • opracowywanie projektów aktów prawnych, w tym: umów, porozumień, ugód, uchwał.

Adwokat Szczecin - Kancelaria adwokacka Szczecin